frinyna'u lujvo

n1 is a rational/fractional number.

frinu namcu. See also tolfrinyna'u, xarna'u, tolxarna'u, mrena'u, lujna'u


In notes:

kacna'u
x1 is a natural number.
tolfrinyna'u
x1 is an irrational number.