vibykafke lujvo

k1=v2 farts out k2 [predominantly gaseous] from vagina k3=v1.

Cf. vibna, kafke.