sakyva'u lujvo

v1=s1 inhales v2=s2.

Cf. sakci, vasxu.