sozmast cmene

September.

Cf. xlima'i, sozymasti.