xandegycalku lujvo

c1 is a fingernail of finger c2=d1 of body d3.

Cf. jgalu, degycalku, jmadegycalku, jmatajycalku, xantajycalku.


In notes:

jmadegycalku
c1 is a toenail of toe c2=d1 of body d3.
jmatajycalku
c1 is the big toe nail of body t3=j2.
xantajycalku
c1 is the thumbnail of body t3=j2.