zo'o UI5 cmavo

attitudinal modifier: humorously - dully - seriously.

See also xajmi, junri.


In notes:

xo'o
attitudinal modifier: sarcastically - sincerely