In notes:

maiaimit
Mayaimi (Miami) people/tribe, region, lake in Florida.
miiAmiiak
The Miami(-Illinois) people or tribe; Maumee; Myaamia(ki).