cniva'u lujvo

v1 sighs due to emotion c2 (ka) about c3 breathing/respiring v2.

Cf. cinmo, vasxu, cmoni, sipfru.