einai UI*1 cmavo-compound

attitudinal: obligation - freedom.