fa'arfafine fu'ivla

x1 is a fa'afafine of species x2 evidencing fa'afafine trait(s) x3 (ka)