jungobuju fu'ivla

x1 belongs to Beijing, China in aspect x2.