jungogudu fu'ivla

x1 belongs to Guangdong, China in aspect x2.