jungoguxu fu'ivla

x1 belongs to Guangxi, China in aspect x2.