jungojusu fu'ivla

x1 belongs to Jiangsu, China in aspect x2.