jungojuxu fu'ivla

x1 belongs to Jiangxi, China in aspect x2.