jungosudu fu'ivla

x1 belongs to Shandong, China in aspect x2.