jungosuxu fu'ivla

x1 belongs to Shanxi, China in aspect x2.