jungotuju fu'ivla

x1 belongs to Tianjin, China in aspect x2.