jungoxe'e fu'ivla

x1 belongs to Hebei, China in aspect x2.