jungoxebu fu'ivla

x1 belongs to Hubei, China in aspect x2.