jungoxeku fu'ivla

x1 belongs to Hong Kong, China in aspect x2.