jungoxelu fu'ivla

x1 belongs to Heilongjiang, China in aspect x2.