jungoxuju fu'ivla

x1 belongs to Xinjiang, China in aspect x2.