ka'utre lujvo

x1 is x2 Planck lengths in direction x3 by standard x4

See also mitre, ka'ursnidu, ka'ugra, ka'urnidyxa'o, ka'urke'o.


In notes:

ka'ugra
x1 is x2 Planck masses by standard x3
ka'urke'o
x1 is x2 Planck temperatures by standard x3
ka'urnidyxa'o
x1 is x2 Planck charges by standard x3
ka'ursnidu
x1 is x2 Planck times by standard x3