kalcyvi'i lujvo

v1=k2 defecates/shits/poos.

Cf. pincyvi'i.


In notes:

pincyvi'i
v1=p2 (body) excretes urine/urinates/pees/pisses.