kalmebykre lujvo

ke1 is an eyebrow (supraorbital ridge) of ke2=ka2=m2.

Cf. kerfa, kanla, mebri, kalgaikre.