katso experimental gismu

x1 is a/the penis [body-part] of x2

Italian "cazzo"; cf. pinji, nakpinji