laznynavni lujvo

x1 is a quantity of/contains/is made of argon (Ar).

See also lazni, navni; ratni.


In notes:

navni
x1 is a quantity of/contains/is made of noble gas of type x2 [helium/neon/argon/krypton/xenon/radon].