mecroi lujvo

x1 happens less often than x2 in interval x3

mleca roi