mrena'u lujvo

n1 is a real number.

Cf. namcu, mulna'u, xarna'u.


In notes:

frinyna'u
n1 is a rational/fractional number.
kacna'u
x1 is a natural number.
lujna'u
x1 is a complex number.
tolfrinyna'u
x1 is an irrational number.
tolxarna'u
x1 is a real number.