plixaudai lujvo

x1 is an utility(something useful).

from plixau+dacti