sozmast cmevla

September.

Cf. xlima'i, sozymasti.