xantrstegodono fu'ivla

x1 is a stegodon (genus Stegodon) of species/strain x2.

Extinct genus of elephants.