xau'oi XAUhOI experimental cmavo

XAUhO terminator

Non-elidable.


In notes:

xau'e
symbol string to number/variable
xau'ei
text to number/variable unassignment
xau'o
text to number/variable