zo'onai UI*5 cmavo-compound

attitudinal modifier: humorously - dully - seriously.