canxais cmevla

Shanghai.

Cf. jungo, tcunCIN, xyngon, cangan, xonkon, tcadu.