xonkon cmevla

Hong Kong.

Cf. xyngon, cangan, jungo, tcadu.


In notes:

cangan
Hong Kong.
canxais
Shanghai.
xyngon
Hong Kong.