xyngon cmevla

Hong Kong.

Cf. cangan, xonkon, jungo, tcadu.


In notes:

cangan
Hong Kong.
canxais
Shanghai.
xonkon
Hong Kong.