encere fu'ivla

x1 is a hippopotamus (Hippopotamus amphibius), hippo of variety x2

See also xanto, friko