jifxu'a lujvo

xu1 is wrongly/falsely claiming xu2=j1, by truth standard xu3.

Cf. xusra, srera.