ki'enai COI* cmavo-compound

vocative: thanks - no thanks to you.