litxendo lujvo

xe1=c1 is gracious to xe2 in matter xe3=c2.

xendo, clite.