narplixau lujvo

x1 is useless to agent x2 by the standard of purpose x3

See tolplixau, plixau, mabla, xlali


In notes:

nonselkosmu
x1 is pointless / futile / useless according to x2
tolplixau
x1 is worse than useless to agent x2 by the standard of purpose x3