tcatixrula fu'ivla

x1 is the tea plant, tea tree, tea shrub Camellia sinensis of variety x2

See also tcati, pezli, pinxe, kurki.