temtcu lujvo

x1 takes/needs x2 amount of time to be/do x3

See also temci, nitcu, temyzi'e.