jetkai lujvo

x1 is genuinely x2 (ka) by standard x3

E.g. "genuine money", as opposed to counterfeit. See jetnu, ckaji, jifkai, markai, virtukai